Kunst og håndverk

Avdeling Kunst og håndverk består av fagområdene tekstil, grafikk og tegning, keramikk, samt metall- og smykkekunst. Studentene velger å spesialisere seg i ett av disse fagområdene, men det er også muligheter for en interdisiplinær tilnærming til den medium- og materialbaserte kunsten.

Avdelingen ønsker å utdype og utforske sammenhengen mellom kunst og virkelighet, problemstillinger knyttet til kunstens materiale, forholdet til design og arkitektur, samt kunstnerisk praksis i en sosial og politisk kontekst. Avdelingen legger vekt på undersøkelser av håndverket i et utvidet felt og i utvidet forstand, på bruken og integreringen av kunst i offentligheten, på disiplin-nære og interdisiplinære kunstneriske praksiser, og på verkstedet som arena for kunstnerisk aktivitet og forskning. Avdelingen har noen av Europas mest avanserte og sofistikerte verksteder.

Avdeling Kunst og håndverk springer både faglig og historisk ut av den tidlige britiske Arts and Craft-bevegelsen og den tyske Bauhaus-tradisjonen, og deres ambisjon om å integrere kunsten i den sosiale, offentlige og private virkeligheten.

Avdeling Kunst og håndverk tilbyr en medium- og materialorientert kunstutdannelse hvor materialenes sosiale, kulturelle, globale og politiske betydning er like viktig som deres essensielle eller iboende egenskaper.

3. april er fristen for opptak til bachelor medium- og materialbasert kunst, ved Kunst og håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo.

Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Jan-Eric Skevic, Cathrine Alice Liberg, Knut Hovig, Maritha Olsen, Phoebe-Lin Elnan. Foto Vegard Kleven

Bachelorstudiet i medium- og materialbasert kunst er en treårig utdanning med vekt på kunstnerisk arbeid i verkstedet, der studentene velger å fordype seg i  tekstil, keramikk, grafikk og tegning, og metall- og smykkekunst.

Kunst og håndverk tilbyr verkstedsbasert undervisning, individuell veiledning, kurs i faglig spesialisering, kurs i profesjonsforberedelse, undervisning i kunsthistorie, kunstteori, tekstveiledning/tekstproduksjon, gruppekritikk og tekstrefleksjon (kontekstualisering). Studiet består av både valgfri og obligatorisk undervisning og krever stor grad av selvstendighet.

Master i medium- og materialbasert kunst

Hanna Roloff. Foto Vegard Kleven

Masterstudiet i medium- og materialbasert kunst er et multidisiplinært toårig heltidsstudium. Studiet er organisert rundt avdelingens fire fagområder: tekstil, grafikk og tegning, keramikk samt metall- og smykkekunst.

Masterstudiet i medium- og materialbasert kunst er et multidisiplinært toårig heltidsstudium. Studiet er organisert rundt avdelingens fire fagområder: tekstil, grafikk og tegning, keramikk samt metall- og smykkekunst.

Masterprogrammets fokus er utviklingen av studentens eget kunstnerskap. Studiet vektlegger utøving av kunstnerisk arbeid og et innovativt, kritisk forhold til medium- og materialbasert kunst. Dette er et intensivt studieprogram som oppfordrer og stimulerer til eksperimentelle og interdisiplinære tilnærminger til avdeling Kunst og håndverks unike kombinasjon av fagområder.
Hver student tildeles en hovedveileder og får en arbeidsplass ved ett av de fire fagområdene. Undervisnings- og læringsmetoder består av individuell veiledning, gruppekritikk, forelesninger, seminarer og workshops. Utstillingspraksis og skrivepraksis er integrerte deler av masterprogrammet.

Masterstudentene har mulighet til å arbeide ved samtlige verksteder, inkludert medielab, publiseringsverksted, dForm/digital 3d, romlaboratorium mm. Flere av verkstedene krever sertifiseringskurs.

Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk, og alle emner kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Les mer om verkstedene.

Master i kunst og offentlige rom

Marie Skeie: «It's All for Nothing». Foto: Marie Skeie

Masterstudiet i kunst og offentlige rom er et toårig, kunstnerisk fordypningsstudium. Studiet setter søkelys på hvordan kunst og kunstnerisk praksis utfolder seg i, fungerer i og forholder seg til ulike offentligheter utenfor kunstinstitusjonenes tradisjonelle visningsrom.

Studiets kjerneområde er å utvikle og skape kunst i offentlige rom, samt å analysere og utforske kunstens møte med ulike typer offentlige rom, resepsjonsforhold og sosiale strukturer. Studiet skal gi praktisk og teoretisk innsikt i offentligheten som et sammensatt og mangfoldig felt, og skal stimulere til nytenkning og kunstnerisk utviklingsarbeid innen kunst og offentlige rom.

Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Les mer om studiets prosjekter her.

Tekstil

Tekstile visuelle uttrykk representerer en måte å tenke, lage, skrive og uttrykke seg på. Du kan lære å farge fibre, kjemiske oppskrifter, farge med planter, spinne tråd og lese filosofi, kunsthistorie og politisk teori. Veven, printen og broderiet uttrykker våre ideer i mange lag.

Undervisningen på tekstilavdelingen er basert på praktisk undervisning på verksted og i workshops; tekstile praksiser, farging, analoge og digitale vever, silketrykk, digital/analog tekstilprint og digitalt/analogt broderi. Avdelingen har jevnlig besøk av nasjonale og internasjonale gjestekunstnere, kuratorer og teoretikere. Som student får du veiledning både individuelt og i grupper. Vi har også auditoriumsbasert undervisning i teori og kunsthistorie.

Les mer om verkstedene.

Metall- og smykkekunst

Vi tilbyr landets eneste høyere kunstutdannelse med spesialisering i smykkekunst og objekt. Smykker er identitetsskapende og personlige, men bæres og kommuniserer i en sosial sfære. Objekter/korpus/skulptur er også meningsbærende, og tradisjonen danner utgangspunkt for nytenking og kunstneriske prosesser. Det gjøres også undersøkelser relatert til stedsspesifikk kunst og kunst i offentlige rom.

Undervisningen baseres på kunstnerisk praksis med fokus på håndverk og materialer, parallelt med kunstfaglig teori og metode. Det legges stor vekt på eksperimentering og undersøkelser, både praktisk og idémessig. Skolens verksteder er unike, og som student får du anledning til å lære mer om blant annet lodding, støping, smiing, sveising, patinering mm. I hovedsak jobber du med individuelle prosjekter under veiledning av profesjonelle utøvere. Vi arrangerer workshops, forelesninger og faglige diskusjoner. Som student nyter du godt av et stort faglig nettverk og mange internasjonale gjestelærere.

Les mer om verkstedene.

Keramikk

Keramisk kunst omfatter et stort register av kunstneriske innfallsvinkler til materialene leire og keramikk. Den keramiske kunsten er, foruten kunsthåndverket, tett forbundet med design og billedkunst, og har hatt en avgjørende betydning gjennom kunsthistorien.

På fagområde Keramikk arbeider du med ditt individuelle prosjekt under veiledning av profesjonelle, utøvende kunstnere. Den brede kompetansen blant keramikkavdelingens ansatte gir våre studenter ulike innfallsvinkler til det keramiske feltet. Fagområdets kontakter til det internasjonale miljøet brukes som en aktiv ressurs i forelesninger og workshops, samt i form av inviterte gjestekunstnere.

Gjennom praktisk arbeid i verkstedene utforsker du materialer, teknikker og konseptuelle strategier og metoder med sikte på å oppnå større bevissthet i ditt eget kunstnerisk språk og uttrykk. Undervisningens overordnede mål er å gi bred innsikt i fagområdet keramisk kunst, i tillegg til å gi deg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å arbeide som profesjonell keramisk kunstner.

Les mer om verkstedene.

Grafikk og tegning

Fagområdet legger vekt på grafiske teknikker som dyptrykk, litografi, silketrykk og høgtrykk samt fotobaserte prosesser innen disse mediene. I tillegg inneholder fagområdet tegning og bokkunst.

De radikale forandringene innen grafikkfeltet de siste årene har forandret innfallsvinkelen til mediet. Grafikk er en demokratisk kunstform som kan innbefatte alt fra plakater og knapper med tekst, til klær, kaker og graffiti. Grafikk kan omfatte trykte MDF-plater og digitalt manipulert silketrykk, tapet inkorporert i installasjoner, eller tresnitt der selve matrisen spiller hovedrollen i verket. Grafikken viser seg derfor i ulike forkledninger innenfor den grafiske kunstens utvidede felt.

Tegning er i nær relasjon til grafiske uttrykk og strekker seg fra skisser og tegning som utviklings- og idéverktøy, til tegning som kunstnerisk unikum, og til tegning kombinert med andre materialer og teknikker. Tegning har etter hvert blitt et viktig språk i samtidskunsten, på papir, vegg, nettbrett, artists books, og formidlet via andre masseproduksjonsteknikker.

http://grafiskkunstogtegning.tumblr.com/

Les mer om verkstedene.

Opptak

Bachelor i medium- og materialbasert kunst

For å bli tatt opp til studiet må man ha generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Opptaket er todelt og inkluderer et intervju.

Studiet i sin helhet henvender seg til studenter som har evne og interesse for å arbeide med medium- og materialbasert kunst innen avdelingens fagområder. Vurderingen gjøres av en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, minst én ekstern representant, samt en studentobservatør. Søkerne rangeres etter resultatene av opptaksprøvene og intervjuet.

Kriterier som vurderes under opptak er kunstneriske forkunnskaper, motivasjon, kunstnerisk modenhet og utviklingsevne, analytisk, visuell interesse og forståelse samt refleksjons- og formuleringsevne.

Det kan gjøres unntak fra krav om generell studiekompetanse for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Det forutsettes at søkere behersker norsk/skandinavisk og engelsk.
Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere norskkunnskaper på nivå med bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene eller bestått Bergenstest.

Søknadsfrist 1. april 2019 (kl. 23:59)

Les gjennom søknadsprosedyren, og last ned søknadsvedlegg. Søknadsvedlegget for 2019 blir lagt ut to måneder før fristen.

NB! Vedlegget må lagres lokalt på din datamaskin og så fylles ut ved hjelp av siste versjon av Adobe Reader.

Master i kunst og offentlige rom

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig bachelorgrad i visuell kunst eller likeverdig utdanning som omfatter fag, emne eller emnegruppe hvorav minst 80 studiepoeng er relatert til og relevant for studieretningen.

Søkerens kvalifikasjoner, nivå og potensial når det gjelder masterstudiet skal i tillegg vurderes på bakgrunn av søkerens portfolio (kunstnerisk nivå) og en tekst som redegjør for søkerens målsettinger og motivasjon med studiet. Det legges særlig vekt på at søkeren viser undersøkende holdninger og evne til å gå inn i problemområder, samt tar initiativ og har stor arbeidsevne.

Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.
Søkere kan bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 1. februar 2019 (kl. 23:59)

Les gjennom søknadsprosedyren, og last ned søknadsvedlegg. Søknadsvedlegget for 2019 blir lagt ut to måneder før fristen.
NB! Vedlegget må lagres lokalt på din datamaskin og så fylles ut ved hjelp av siste versjon av Adobe Reader.

Master i medium- og materialbasert kunst

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig kunstutdanning (bachelorgrad 180 studiepoeng eller tilsvarende) på universitets- eller høgskolenivå eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med slik utdanning. Grunnutdanningen må omfatte en fordypning i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkernes kvalifikasjoner, kunnskaper og egnethet vurderes på bakgrunn av portfolio, motivasjonsbrev, faglig tilknytning og annen relevant kompetanse. Opptak til studiet skjer etter innstilling fra en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, et medlem kan være eksternt, og en studentobservatør. Søknaden skal inneholde dokumentasjon av fullført utdanning, digital portfolio som inneholder visuell dokumentasjon av egne arbeider, og motivasjonsbrev.

Opptakskomiteen kan innkalle søkere til intervju.

Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Søknadsfrist: 1. februar 2019 (kl. 23:59)

Les gjennom søknadsprosedyren, og last ned søknadsvedlegg. Søknadsvedlegget for 2019 blir lagt ut to måneder før fristen.

NB! Vedlegget må lagres lokalt på din datamaskin og så fylles ut ved hjelp av siste versjon av Adobe Reader.

Felles søknadsprosedyre for alle studiene

  1. Last ned søknadsvedlegget (bla til du finner ditt fagområde). Les all informasjonen grundig og fyll ut vedlegget i Adobe Reader.
  2. Registrer personopplysninger og studieønskeSøknadsweb. Når du registrerer deg må du lage din egen personlige pin-kode som du bruker hver gang du logger deg på. Når du har registrert deg på Søknadsweb og valgt studium, vil du motta en kvittering med ditt søkernummer på e-post.
  3. Last opp søknadsvedlegget til Søknadsweb. Last deretter opp de andre dokumentene som står beskrevet i vedlegget. Følg veiledningen nøye. Du får ikke kvittering for hvert opplastet dokument, men du kan til enhver tid til sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på mine dokumenter inne i Søknadsweb.

Det vil være mulig å laste ned søknadsvedlegg og å registrere seg på Søknadsweb ca to måneder før søknadsfristen.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Skriv navnet på studiet i emnefeltet.

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

NB! Klasselistene er for studieåret 2017/2018. Oversikta vil bli oppdatert etter at fristen for å betale semesteravgift har gått ut. Nye klasselister for studieåret 2018/2019 vil bli publisert i slutten av september.

Ansatte