Balletthøgskolen

Fra klassisk balletts Sommerforestilling 2015. Foto: Jörg Wiesner.

Balletthøgskolen lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Balletthøgskolen utdanner i dag dansekunstnere på alle nivåer av høyere utdanning. Bachelorstudiene i samtidsdans, jazzdans og klassisk ballett tilbyr fordypning i ulike retninger av scenedans gjennom fokus på utøvende danseferdigheter, skapende delaktighet og faglig refleksjon. Forestillinger og visninger er en vesentlig del av utdanningene. Masterstudiene i dans og koreografi bygges rundt individuell fordypning og kunstnerisk utforskning både gjennom undervisning og individuell veiledning. Det legges vekt på utvikling av kunstnerisk refleksjon og metoder gjennom praksis, produksjon, teori, dialog og møter med et nasjonalt og internasjonalt kunstfelt. Skolens ettårige praktisk-pedagogiske utdanning gir profesjonelle danse- og teaterkunstnere pedagogisk kompetanse innen sine fag. Stipendiater er tilknyttet avdelingen gjennom Kunsthøgskolens deltakelse i Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo er studentene en del av et bredt, internasjonalt kunst- og kompetansemiljø. Skolens unike fasiliteter med velutstyrte scener og studioer gir Balletthøgskolens studenter svært gode utviklingsmuligheter og arbeidsforhold. Studiene skal legge grunnlaget for sterke kunstnerskap som kan bidra med kompetanse innen dans og koreografi i estetiske og samfunnsmessige kontekster – både i Norge og internasjonalt.

Lærerstaben har omfattende og variert kunstnerisk og pedagogisk erfaring. I tillegg knytter avdelingen til seg nasjonalt og internasjonalt anerkjente gjestepedagoger og -kunstnere. Balletthøgskolens ambisjon er å være en ledende utdanning innen dansekunst.

Operahøgskolen

Fra forestillingen "Ad undas – Solaris korrigert" med operastudentene (2013). Foto: Jörg Wiesner

Operahøgskolen er landets høgeste utdanningsinstitusjon innen opera. Avdelingen tilbyr en allsidig og praktisk rettet undervisning i sang- og scenefag, med stor vekt på sceniske produksjoner. Avdelingen arrangerer årlige studiereiser og prøvesang i utlandet, samt mesterklasser og forelesninger med internasjonale gjester.

Avdelingen samarbeider med Den Norske Opera & Ballett og Norges musikkhøgskole (NMH) om utdanningen av operasangere, noe som gir tilgang til prosjekter med orkester og til å spille egne forestillinger på Den Norske Opera & Balletts scener. Avgangsstudentene på masterstudiet kan tilbys plass som solistpraktikanter ved Nasjonaloperaen etter prøvesang.

Samlivet med de andre avdelingene ved Kunsthøgskolen gir et inspirerende miljø for studenter og ansatte, med muligheter for berikende utveksling mellom kunstartene.

Teaterhøgskolen

Fra "Kva du vil" - Ine Marie Wilmann. 2010. Foto: Stephen Hutton

Teaterhøgskolen har sidan etableringa i 1953 vore den leiande institusjonen for utdanning av scenekunstnarar. Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium for skodespelarar og regissørar, og eit masterstudium i teater med fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi. Avdelinga tilbyr òg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater.

Teaterhøgskolen arbeider både tradisjonelt og eksperimentelt. Utgangspunktet er å utdanne kompetente scenekunstnarar til teatermiljøet. Visjonen er å utdanne studentar som sameinar den tradisjonelle handverksorienteringa som har stått sterkt ved mange av institusjonane, med det meir eksperimentelle og skapande arbeidet som har prega det frie feltet.

Teaterhøgskolen tilbyr ikkje berre ei profesjonsretta utdanning, men ei fullverdig kunstutdanning. Vi ønskjer å utvikle det kunstnariske samvitet til studentane, og gi miljøet ikkje berre det det har bedd om, men kanskje også noko det ikkje visste at det trong.

Design

Avdeling Design tilbyr utdanning på master- og bachelornivå i grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.

Avdelinga har god tilgang til verkstader og har små klasser, og det gir unike moglegheiter til å utdanne sjølvstendig tenkjande utøvarar, som snarare enn å reprodusere den faglege diskursen kan utfordre han og bringe faga og samfunnet vidare. Dette er ei viktig rolle for ein statleg institusjon, i eit utdanningslandskap der stadig fleire aktørar tilbyr designutdanningar.

Avdeling Design har sitt opphav i Statens handverks- og kunstindustriskole (SHKS), grunnlagd i 1818. Avdelinga jobbar kontinuerleg med å vidareutvikle arven og handverkstradisjonane frå SHKS, og verkstadene som avdelinga disponerer, står sentralt i dette arbeidet.

Kunst og håndverk

Avdeling Kunst og håndverk består av fagområdene tekstilkunst, grafisk kunst og tegning, keramisk kunst, samt metall- og smykkekunst. Studentene velger å spesialisere seg i ett av disse fagområdene, men det er også muligheter for en interdisiplinær tilnærming til den medium- og materialbaserte kunsten.

Avdelingen ønsker å utdype og utforske sammenhengen mellom kunst og virkelighet, problemstillinger knyttet til kunstens materiale, forholdet til design og arkitektur, samt kunstnerisk praksis i en sosial og politisk kontekst. Avdelingen legger vekt på undersøkelser av håndverket i et utvidet felt og i utvidet forstand, på bruken og integreringen av kunst i offentligheten, på disiplin-nære og interdisiplinære kunstneriske praksiser, og på verkstedet som arena for kunstnerisk aktivitet og forskning. Avdelingen har noen av Europas mest avanserte og sofistikerte verksteder.

Avdeling Kunst og håndverk springer både faglig og historisk ut av den tidlige britiske Arts and Craft-bevegelsen og den tyske Bauhaus-tradisjonen, og deres ambisjon om å integrere kunsten i den sosiale, offentlige og private virkeligheten.

Avdeling Kunst og håndverk tilbyr en medium- og materialorientert kunstutdannelse hvor materialenes sosiale, kulturelle, globale og politiske betydning er like viktig som deres essensielle eller iboende egenskaper.

Kunstakademiet

Kunstner: Ottar Karlsen
Tittel: Uten tittel (burned sticks)
Årstall: 2012
Fotograf: Solveig Lønseth

Kunstnerisk praksis utgjør kjernen i utdanningen ved Kunstakademiet. Avdelingen arbeider på tvers av medier, disipliner og tilnærminger – og behandler formale og materielle problemstillinger vel så mye som postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål.

Vi liker å tenke på Kunstakademiet som et unikt kollektiv: kunstnere fra en rekke bakgrunner, land, fagfelt, ulike kjønn og generasjoner møtes for å skape det de mener er det ideelle stedet for utviklingen av deres praksiser.

Som en del av Kunsthøgskolen i Oslo, Norges største utdanningsinstitusjon for kunstnere, tilbys Kunstakademiets studenter å samarbeide med dansere, koreografer, skuespillere, dramaturger og teaterregissører, samt grafiske designere, mote- og interiørdesignere, spesialister innenfor keramikk, tekstil, grafikk, metallarbeid og en rekke andre fagfelt. Medielaben, et av skolens mange verksteder, har unike fasiliteter for 8 mm og 16 mm filmframkalling, analog og digital fotografering og digital 3D-utskrift. Full oversikt over våre verksteder.

Kunstakademiet samarbeider med en rekke institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Kunstnernes Hus er en av våre viktigste samarbeidspartnere, som huser prosjektrommet Akademirommet og forelesningsrekken Åpent forum, samt atelierer for åtte nyutdannede kunstnere det første året etter avsluttede studier. Henie Onstad Kunstsenter, Kunsthall Oslo, Cinemateket, Ny Musikk, flere kunstnerdrevne visningsrom, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Norges musikkhøgskole (NMH) er blant samarbeidspartnerne våre i Oslo, samt Akademi for scenekunst i Fredrikstad.

aapentforum.khio.no
akademirommet.khio.no
academylectures.khio.no

Det internasjonale kunstakademiet i Ramallah er avdelingens nærmeste internasjonale samarbeidspartner, og det blir organisert samarbeidsprosjekter i Palestina og Norge hvert år. Kunstakademiet har også et atelierhus i Paris og et omfattende nettverk av samarbeidsinstitusjoner innenfor KUNO, Erasmus, Share og andre faglige utvekslingsnettverk.

«The academy provides time and space to ask questions: What does my dream have to do with that of others?»*

*Jan Verwoert in «Tell Me What You Want, What You Really, Really Want», Sternberg Press/Piet Zwart Institute, 2011.

Etter- og vidareutdanning

Treng du fagleg påfyll? Kunsthøgskolen i Oslo har tilbod om etter- og vidareutdanning innanfor scenekunst, visuell kunst og design. Det er tilbod om heiltid- og deltidstudium i form av førelesingar, kurs, workshop og seminar. Mange av tilboda er opne for alle.

I kvar kursforklaring blir målgruppe oppgitt, og interesserte kan lese kva forkunnskap deltakarane er forventa å ha. Sjå tilboda.

Du kan halde deg oppdatert om nye tilbod og aktivitetar ved å melde deg på nyhendebrevet vårt som blir sendt ut nokre gonger i året.

Kontaktinformasjon:
E-post: evu@khio.no

Student exchange

Studying abroad as part of a degree will give the students an opportunity to gain new academic perspectives, establish an international network, return motivated and independent, improve their language skills and discover a new culture.

The Oslo National Academy of Arts has an extensive student and staff exchange programme with Art and Design schools across several continents. We are part of the Erasmus+ and Nordplus programmes and also have bilateral agreements with institutions outside of Europe.

Nordplus Higher Education is the Nordic Council of Ministers’ programme for supporting cooperation between higher education institutions in the Nordic and Baltic countries. Exchange between institution in Finland, Sweden, Denmark, Norway, Lithuania, Latvia and Estonia mainly takes place via the Nordplus networks Cirrus and KUNO.

Erasmus+ is a programme for student exchange within the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA).

The Oslo National Academy also has bilateral agreements with Art and Design schools in USA and Asia.