Design

Avdeling Design tilbyr utdanning på master- og bachelornivå i grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.

Avdelinga har god tilgang til verkstader og har små klasser, og det gir unike moglegheiter til å utdanne sjølvstendig tenkjande utøvarar, som snarare enn å reprodusere den faglege diskursen kan utfordre han og bringe faga og samfunnet vidare. Dette er ei viktig rolle for ein statleg institusjon, i eit utdanningslandskap der stadig fleire aktørar tilbyr designutdanningar.

Avdeling Design har sitt opphav i Statens handverks- og kunstindustriskole (SHKS), grunnlagd i 1818. Avdelinga jobbar kontinuerleg med å vidareutvikle arven og handverkstradisjonane frå SHKS, og verkstadene som avdelinga disponerer, står sentralt i dette arbeidet.

Bachelor i grafisk design og illustrasjon

Avdeling Design tilbyr eit profesjonsretta, treårig bachelorprogram i grafisk design og illustrasjon. Avdelinga ser på grafisk design og illustrasjon som ein kunstnarleg praksis. Dei to disiplinane blir sameinte i ein humanistisk tradisjon gjennom eit felles opphav i boktrykkjarkunsten. I forlenginga av dette er alt som blir gjort på studiet, på ein eller annan måte relatert til publisering og massemedium.

Grafisk design og illustrasjon har gjennom det trykte ordet spelt ei sentral rolle i framveksten av ei kritisk offentlegheit. I dagens samfunn tek bilete stadig større plass. Grafisk design og illustrasjon handlar om å forme den visuelle offentlegheita.

Studieretninga har ein prosjektblogg som viser studentarbeid og prosjekt.

Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Avdeling Design tilbyr eit profesjonsretta, treårig bachelorprogram i klesdesign og kostymedesign.

Det er mogleg å fordjupe seg i enten klesdesign eller kostymedesign i løpet av bachelorstudiet.

Spesialiseringa i klesdesign skal gi eit fagleg fundament for profesjonell praksis og har ei framtidsretta tilnærming som famnar om både dei kulturelle og dei kommersielle aspekta ved klede som uttrykk i tida og i samfunnet. Fagområdet har ein visjon om å vere toneangivande for utdanning innanfor klesdesign.

Spesialiseringa i kostymedesign gir studentane kunnskap og ferdigheiter til å designe kostyme til teater, dans, opera, TV og film. Gjennom studiet blir det lagt vekt på å sameine teknikk, form, materiale og konsept i ein kreativ prosess. Utdanninga samarbeider med scenefaga i teater, opera og dans.

Bachelorstudiet i kles- og kostymedesign byggjer på kunstfaglege tradisjonar, og omfattar ein tverrfagleg integrasjon av humanistiske, estetiske, teknisk-naturvitskapelege og merkantile fag. Utdanningstilbodet er retta mot ulike behov i samfunnet for designtenester, berekraftig utvikling og for næringsretta design.

Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Avdeling Design kan by på eit profesjonsretta, treårig bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign.

Vi har ei praktisk tilnærming til undervisninga og i dei rikt utstyrte verkstadene på skulen vert det lagt vekt på eksperimentering. Vi er stolte av å vera ein del av landet sin største kunsthøgskule der samarbeid på tvers av dei ulike fagområda opnar for faglige og kritiske diskusjonar om lokale og globale samanhengar.

Vi definerer interiør som sosiale rom innan ulike kulturar og samanhengar, og møblar som objekt og gjenstandar som står i relasjon til desse. Med tanke på vår felles framtid oppmuntrar vi til kritiske undersøkingar av dei bygde omgjevnadene.

Teori og metode er godt integrert i undervisninga. Utdanninga legg vekt på entreprenørskap og samarbeid med næringslivet for på best mogleg vis måte å gjere studentane rusta til å møte arbeidslivet. Bachelorstudiet dannar grunnlag for vårt ettertrakta masterstudium i design, med spesialisering i interiørarkitektur og møbeldesign.

Bachelorstudiet i interiørarkitektur og møbeldesign har gode internasjonale nettverk og opnar for utveksling ved verdas leiande designskular.

Programmet har ein egen prosjektblogg kor studentarbeid vert presentert: www.livespace.no

Master i design

Masterstudiet i design står i en undersøkende og kritisk tradisjon, og kunstfaglig kontekst. Studenten gis rom til inngående praktisk fordypning, undersøkelser og eksperimentering. Studenten fordyper seg i egen praksis og fagområde, samtidig som ens egen praksis brynes i møter med andre fagområder og tilnærminger. Studiet legger vekt på åpne og eksperimentelle designprosesser og gir praksisnær oppøving av designkompetanse.

Studiet er studio- og verkstedbasert, samtidig som teori, metode og refleksjon vektlegges. Studenten som skapende subjekt står i sentrum. Det er et mål at masterstudentene etter endt studium kan bidra med ny innsikt i estetiske, sosiale og samfunnsmessige forhold. Gjennom formgiving, kunstfaglig praksis og undersøkende tilnærming bidrar studentene til fagområdenes utvikling i en samfunnskontekst.

Studiets fordypningsområder er Grafisk design og illustrasjon, Interiørarkitekter og møbeldesign samt Klesdesign og kostymedesign. Studenten søker seg til et av disse fagområdene. Masterstudentene i design har flere emner på tvers, både felles studioemner og emner av teoretisk og metodisk art, i tillegg til fordypningsemnene.

Studiet er et fulltidsstudium. Etter avlagt mastergrad vil man som utøver ha større innsikt, kunnskap og ferdigheter innen sitt fordypningsområde i tillegg til større forståelse for andre fagområder innen kunst- og designfeltene. Kandidaten vil kunne gå ut i praksisfeltene eller videre innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Studiet avsluttes med et større selvvalgt arbeid innen valgt fordypningsområde.

Grafisk design og illustrasjon

Fordypningens utgangspunkt er at grafisk design og illustrasjon dypest sett handler om utforming av den visuelle offentligheten. I fordypningen behandles visuell kommunikasjon i bredeste forstand, med trykt media som utgangspunkt. I lys av dette undersøkes og diskuteres fagenes muligheter og potensial, gjennom en eksperimenterende og utforskende tilnærming. Studenten gis stor faglig selvstendighet og rom til å forske i egen faglig tilnærming i møte med det faglige kollegiet og medstudenter.

Gjennom eget arbeid og tematiske prosjekter behandles sentrale faglige og samfunnsmessige temaer, og disse relateres til den enkeltes egen praksis. Det legges vekt på trygge rammer hvor nytenkning kan skje og grenseoverskridende prosjekter verdsettes. Fordypningen ønsker studenter som kan ta en tydelig posisjon som fremtidige utøvere, og som kan utfordre fagdisiplinen og være premissleverandør for den fremtidige faglige diskursen.

Studieretninga har ein prosjektblogg som viser studentarbeid og prosjekt.

Interiørarkitektur og møbeldesign

Fordypningen definerer interiører som sosiale rom innen ulike kulturer og sammenhenger, og møbler som objekt og gjenstander som står i relasjon til disse. Med tanke på vår felles fremtid oppmuntres det til kritiske undersøkelser av de bygde omgivelsene. Fordypningen har en praktisk tilnærming til undervisningen og i de rikt utstyrte verkstedene på skolen blir det lagt vekt på eksperimentering for faglige og kritiske diskusjoner om lokale og globale sammenhenger. I fordypningen vektlegges selvstendig idéutvikling, faglig refleksjon, innlevelse, samfunnsengasjement og konseptuell tenkning, som kan utfordre og tjene samfunnet på nye måter.

Ulike temaer og begreper diskuteres og bearbeides gjennom gruppearbeid og individuelle, praktiske og teoretiske studier, som knytter an til studentens egen fordypning. Studenten har mulighet til å arbeide grenseoverskridende og tverrfaglig innen Kunsthøgskolens brede design-, kunst- og scenefaglige miljø. Utdanningen legger vekt på entreprenørskap og undersøker det fremvoksende potensialet for å utvikle vårt fagområde for fremtidige behov.

Klesdesign og kostymedesign

Fordypningen tilbyr muligheter for praktisk og teoretisk utforskning av og fremtidsrettet spekulasjon om klær og kostymer som uttrykksform. Fordypningen har en praktisk tilnærming til undervisningen og i de rikt utstyrte verkstedene på skolen blir det lagt vekt på eksperimentering for faglige og kritiske diskusjoner om lokale og globale sammenhenger.

Ulike temaer og begreper diskuteres og bearbeides gjennom gruppearbeid og individuelle, praktiske og teoretiske studier, som knytter an til studentens egen fordypning. Studenten har mulighet til å arbeide grenseoverskridende og tverrfaglig innen Kunsthøgskolens brede design-, kunst- og scenefaglige miljø. Gjennom selvstendig praktisk arbeid, teoriutvikling og kritisk refleksjon utvikler studenten sin egen faglige styrke og signatur som profesjonell og ansvarlig utøver i sitt felt.

Opptak

Bachelor i grafisk design og illustrasjon

Søknadsfrist 1. april 2019 (kl. 23:59)  Oppdatert søknadsinformasjon samt opptaksprøver for 2019 blir lagt ut to måneder før fristen.

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Ved opptak legges det vekt på søkernes design- og illustrasjonsfaglige anlegg, formforståelse og refleksjonsevne.

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglige utviklingspotensial, evne, ambisjoner og kunnskaper innen grafisk design og illustrasjon.

Opptaksprøven er to-delt og kan inkludere et intervju.

Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Søknadsfrist 1. april 2019 (kl. 23:59)  Oppdatert søknadsinformasjon samt opptaksprøver for 2019 blir lagt ut to måneder før fristen.

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglig utviklingspotensial og søkerens evne til å:

 • vise sensitivitet til materialer og tredimensjonal form
 • ha nysgjerrighet, engasjement og evne til å reflektere
 • uttrykke seg visuelt
 • kunne vise selvstendighet og gode samarbeidsevner
 • vise iderikdom

Opptaksprøver er todelt og kan inkludere et intervju. 

Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Søknadsfrist 1. april 2019 (kl. 23:59)  Oppdatert søknadsinformasjon samt opptaksprøver for 2019 blir lagt ut to måneder før fristen.

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøve og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Ved opptak legges vekt på:

 • ønske om å lære
 • evne til samarbeid
 • tredimensjonal forestillingsevne
 • selvstendighet og originalitet
 • problemløsningsevne
 • evne til å visualisere egne ideer
 • reflektert og bevisst formuleringsevne
 • variasjon i bruk av teknikker og uttrykksmåter
 • utenomfaglige og tverrfaglige interesser

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglige utviklingspotensial.

Opptaksprøver er todelt og kan inkludere et intervju.

Master i design

Søknadsfrist for studiestart i august 2019 er 1. februar (kl. 23:59).

Studiet kan søkes av alle som har en bachelorutdanning i utøvende kunst-, arkitektur- eller designfag.

Målgruppen for studiet er fagutøvere som ønsker fordypning innen spesialiserte fagområder samt har et ønske om å sette sin egen praksis i en større faglig sammenheng og samfunnskontekst.

Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i design (180 studiepoeng), eller likeverdig utdanning som omfatter studier på minst 120 studiepoeng relevant til fordypningsområdet som søkes. Søkere med et mindre omfang av relevante fag i bachelorgraden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå innen det fordypningsområdet de søker.

Studiet kan søkes av studenter som på opptakstidspunktet kun behersker engelsk. Undervisning og veiledning foregår på norsk og engelsk. Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Med søknaden skal også følge:

 • Curriculum Vitae
 • Motivasjonsbrev
 • Portefølje med med faglig relevante arbeider

Ved opptak foretas en samlet vurdering av søkernes:

 • tidligere utdanning og erfaring
 • faglige nivå og utviklingspotensial
 • motivasjon for studiene

Søkerne kan bli innkalt til intervju.

Slik søker du (SøknadsWeb er åpent fra 01. desember)
 1. Les grundig gjennom søknadsinformasjon.
 2. Registrer personopplysninger og studieønske på Søknadsweb.
 3. Last opp dokumentasjon til Søknadsweb. Følg veiledningen nøye. Du får ikke kvittering for hvert opplastet dokument, men du kan til enhver tid til sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på mine dokumenter inne i Søknadsweb.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Skriv navnet på studiet i emnefeltet.

Dokumenter du må laste opp (Opptakskrav)

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb før 1. februar for at søknaden din skal bli godkjent. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen.

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon av bachelorgrad (eller tilsvarende)

Filnavn:
Vitnemål-bachelor.pdf
(maks. 15 MB)

Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i design (180 studiepoeng), eller likeverdig utdanning som omfatter studier på minst 120 studiepoeng relevant til fordypningsområdet som søkes.

Søkere med et mindre omfang av relevante fag i bachelorgraden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå innen det fordypningsområdet de søker.

Utenlandske eksamenspapirer leveres oversatt til engelsk eller norsk. Kopier og oversettelser må være godkjent.

Dersom bachelorgraden avsluttes i søknadsåret, må du sende inn karakterutskrift som viser hvor langt du har kommet i studiet. I tillegg må du sende inn attestert kopi av vitnemålet når graden er fullført. Mottar vi ikke denne bekreftelsen, vil en eventuell studieplass gå til en annen kvalifisert søker.

Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved KHiO etter 2005.

Dokumentasjon av engelskkunnskaper

Filnavn:
Engelsk.pdf
(maks. 15 MB)

Studiet kan søkes av studenter som på opptakstidspunktet kun behersker engelsk.

Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land – eller fra engelskspråklige land – trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse.

Engelskkunnskaper dokumenteres gjennom IELTS-testen, http://www.ielts.org/, (minimum 5,0 poeng eller bedre) eller TOEFL-testen, http://www.ets.org/toefl,(minimum 500 poeng på papirbasert test, 170 poeng på databasert test, 60 poeng på internettbasert test).

Det gis også mulighet for å dokumentere engelskkunnskaper på annen måte enn det som er nevnt over.

CV

Filnavn:
CV.pdf
(maks. 15 MB)

Som viser tidligere gjennomført utdanning og relevant erfaring.

Motivasjonsbrev

Filnavn:
Etternavn_fornavn_motivasjonsbrev.pdf
(maks. 15 MB)

I motivasjonsbrevet skal du redegjøre for hvem du er og hvorfor du søker til masterprogrammet i design. Maks. 600 ord.

Redegjør for

 • Din motivasjon.
 • Dine mål.
 • Din forventning til utdanningen.

Portefølje

Filnavn:
Etternavn_Fornavn_portfolio.pdf
(maks. 15 MB)

Portefølje skal bestå av minimum 5 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider/prosjekter. Det er en fordel at alle disse arbeidene til sammen gir et helhetlig bilde av dine kunnskaper og ferdigheter.

Porteføljen skal sendes inn som ett dokument med flere sider.

Dersom du ønsker å presentere video, webside eller app som del av din portefølje skal disse representeres med skjermbilde og tekst i porteføljen samt link der disse kan ses på internett.

Kopi av gyldig legitimasjon

Filnavn:
pass.pdf
(maks. 15 MB)

Kopi av passet ditt som viser fullt navn, fødselsdato, etc.
Opptaksprosessen
Opptaksprosessen
1. des – 1. feb Søknadsperiode Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar.
feb Søknads- og portfoliovurdering Alle komplette søknader gjennomgås av opptakskomiteen.
feb/mars Innkalling til intervju Alle søkere som fikk sin portfolio vudert til godkjent kalles inn til et intervju som del av opptaksprøvene.
mars (5.–7. mars) Intervju Alle intervjuene gjennomføres i perioden fra 5.–7. mars. Søkere som ikke har anledning til å møte opp på Kunsthøgskolen i Oslo må være tilgjengelige på telefon, Skype, el. i denne perioden.
Slutten av mars Tilbud om studieplass Søkere som blir tilbudt studieplass på Masterprogrammet i design får tilbudet publisert i SøknadsWeb. Tilbud om studieplass/ventelist e sendes også på e-post.

Utveksling

Dersom du er interessert i å vere utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til sida Student Exchange.

Dersom du vil vite om moglegheitene studentar ved Kunsthøgskolen har for å søkje om utveksling i utlandet, gå til sida for studenter.

Studentar

Ansatte