Verkstader

Informasjon om verkstadene finnes her.

Scenetekniske verksteder

Scenekunstavdelingene har ca. 50 produksjoner i året fordelt på skolens 9 scener og 4 prøvesaler.

Sceneteknisk består av 15 faste ansatte som i tillegg til å jobbe med produksjonene, har ansvar for å drifte og vedlikeholde scener, verksteder, lager og utstyr. Alle verkstedene jobber med flere produksjoner parallelt, og graden av oppfølging og involvering vil derfor variere.

Smie, snekkerverksted, malersal og lyd og lys har én ansatt hver. Kostyme, scene, inspisient og rekvisitt har to. Det gjøres også bruk av eksterne produksjonsengasjerte på kostyme, lys, inspisienter, rekvisitører og scenepersonell.

Det er kun de ansatte på verkstedet som har tilgang til kostyme- og rekvisittlager.

Snorloft og scenetrekk håndteres kun av scenemestrene.

Verkstedene

Snekkerverksted

ansvar for maskinpark, bygger scenografiske elementer til produksjoner og innstuderinger.

Smia

Ansvar for maskinpark, bygger scenografiske elementer til produksjoner og innstuderinger, og konstruksjoner som involverer bruk av vann.

Malersal

Maling og patinering av sceneelementer, som er laget på smie og snekkerverksted. Malerarbeid gjøres også direkte på scenen, som maling av vegger, horisonter og gulv.

Rekvisittverksted

Involvert i de aller fleste produksjoner, både store og små. Ansvarsområdet er å produsere og skaffe til veie rekvisitter til innstuderinger og forestillinger, samt vedlikehold og reparasjoner.

Scenemestere

Har ansvar for vedlikehold og sikkerhet på scenene og det scenetekniske utstyret. De monterer scenografiske elementer som er bygget på snekkerverksted, smie og malersal, på scenene.

Inspisienter

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prøver, og avvikler forestillinger ved de tre avdelingene.

Kostymeverksted

Drifter og vedlikeholder verkstedet, betjener scenekunstavdelingene og den studenter. De er knyttet opp mot skolens sceniske produksjoner.

Lyd

Drifter og vedlikeholder 9 scener, og et lydstudio, samt står får diverse lydproduksjon til teater, ballet og operaproduksjoner.

Lys

Lysverkstedets hovedoppgave er å administrere resurser og utstyr for å dekke opp de faglige behovene for de sceniske produksjonene. Ut over dette veileder og bistår lys innleide teknikere, og dekker opp enklere lysbehov ved mindre produksjoner. Lysansvarlig har også ansvaret for at lysteknisk utstyr brukes og er i forsvarlig stand ved bruk.

Atelierhuset i Arcueil

Arcueilhuset i Arcueil utanfor Paris vert stilt til rådvelde for studentar ved KHiO for kortare studieopphald eller prosjektarbeid relatert til studiet.


Les også: Atelierhuset i Arcueil - historikk og fakta

Kven kan søkje?

Atelierhuset er for studentar og tilsette ved KHiO
Det er fastsett retningslinjer for kven som kan søke om opphald
Dette er (i prioritert rekkefølgje):

  • Bachelor- og masterstudentar ved Kunstakademiet
  • Bachelor og masterstudentar ved andre avdelingar
  • Stipendiatar
  • Fagtilsette som organiserer kurs for studentar
  • Fagtilsette og andre tilsette, ved ledig kapasitet

Lengde på opphald

Kurs og undervisning: minimum 1 veke
Andre opphald: minimum 2 veker, maksimum 3 månader

Husleige

Kr. 2 000 pr rom pr veke eller kr. 1 000 pr seng i delt rom. Reise og opphald vert ikkje dekt av KHiO

Det er totalt 4 sengeplasser i huset. Det er ikke tillatt å bo flere enn 4 personer i huset samtidig.


Søknadsfrist

1. oktober 2018: For opphald våren 2019 (søknadsperiode 7. januar til 30. juni 2019)

Fyll ut søknad og send til e-post: krisbjer@khio.no
Søknaden blir handsama av ein komité på tre personar.

Last ned:
Atelierhuset - retningslinjer for å søke opphald
Atelierhuset - søknadsskjema


Kontakt

Driftsavdelingen har ansvar for utlevering av nøklar og informasjon om det driftstekniske, e-post: drift@khio.no

Spørsmål om utleige rettas til studieseksjonen v/ studiekonsulent Kristina Stensholt Bjerkreim, e-post: krisbjer@khio.no