Semester fee and registration

Every semester you must pay the semester fee and register on Studentweb to keep your right to study at the Oslo National Academy of the Arts.

Deadlines

Pay the semester fee

10 September for the autumn semester
10 February for the spring semester

Register for the semester

12 September for the autumn semester
12 February for the spring semester

Studentweb

Log on to Studentweb

On Studentweb you will find your invoice for the semester fee. You must pay this in your own bank. Remember the correct amount in NOK and the due date. 

When using a Norwegian bank you must also remember your KID-number and our bank account number. When using an international bank you must make shure to use our IBAN/SWIFT. If somebody else pays the invoice for you, remind them to include your name as a comment to the payment.


After a few days (might take longer from international banks and in July) you'll see on Studentweb that the invoice is paid, and you can complete the semester registration.


You log on using your regular IT-account at KHiO (also called FEIDE-account).

Student ID

StudentbevisappAfter you have paid and registered you can start using the Student ID-app.
(Contact the reception if you still prefer a sticker to your physical student ID card/key card.)

With valid Student ID you can

 • participate in classes, recieve tutoring and take exams
 • get access to the Academy's buildings
 • use the Academy's network and IT-services
 • borrow from the library and the equipment storage
 • get access to welfare services from The Student Welfare Organisation of Oslo and Akershus (SiO)
 • recieve student discounts

About the semester fee

The semester fee is 600 NOK every semester and finances The Student Welfare Organisation of Oslo and Akershus (SiO). The semester fee is required by law and obligatory for all students. Payment must be recieved by KHiO before you can register for the semester on Studentweb.

You can voluntary contribute to the Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH). If you do not wish to support SAIH, deduct 40 NOK from the total amount of your invoice in Studentweb.

About semesterregistration

Registering for the semester on Studentweb is obligtory and you must complete the following steps:

 • You must confirm that you have read and accepted the rules and regulations at the Academy.
 • You must confirm your individual education plan for this semester - meaning what courses you will be following and what exams you will be taking. If there are errors in your  individual education plan you must contact your local student adviser.
 • You must confirm your contact information.

Please contact studentweb@khio.no if you experience problems or have further questions.

Permisjon

 • En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. UH-loven § 4-5.
 • Andre permisjonsgrunner er krevende verv i studentorganisasjoner eller militærtjeneste og sivil verneplikt hvor Vernepliktsverket, eller tilsvarende instans, ikke innvilger utsettelse/fritak.
 • Unntaksvis kan permisjon innvilges av andre grunner enn nevnt over, da etter særskilt anbefaling fra fagansvarlig ved ditt studieprogram. Anbefalingen vedlegges søknaden.

Permisjon innvilges for henholdsvis 1 semester eller 1 år, avhengig av det studieprogram studenten følger. Unntaksvis kan kortere eller lengre permisjon innvilges.

Studie- og eksamensretten opphører i permisjonstiden. Det kan komme endringer i emne- og studieplaner som kan føre til tilpassingsproblemer når du kommer tilbake fra permisjon. Det vil heller ikke alltid være mulig å fortsette studiene umiddelbart etter endt permisjon. Kunsthøgskolen vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at du skal kunne gjenoppta dine studier så raskt som mulig.

Krav til dokumentasjon
Permisjon pga. sykdom må dokumenteres med legeerklæring. Skjemaet «Uttalelse fra lege» (se baksiden) må vedlegges søknaden for at den skal kunne behandles.
For alle permisjonssøknader bruker du skjemaet: Søknad om permisjon.
Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/søknad om permisjon».

Frist
Studenten er selv ansvarlig for å melde tilbakekomst senest innen 1. mai for oppstart i august og 1 . november for oppstart i januar. Manglende tilbakemelding kan føre til tap av studieplass.