Studentrådet

Studentrådet er det høgste studentorganet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rådet er valt av studentane sjølv, og er eit direkte ledd mellom studentane og leiinga på skulen. Her sit nestleier og leier frå kvar av dei fire studentutvala i direkte møter med leiinga på skulen for å fremme studentsaker.

Studentrådet har ein leiar og en nestleiar. Desse to vil være hovudansvarlege for større saker som påverkar alle studentar på alle avdelingar, samt være hovudpersonene i dialog med leiinga på skulen.

Studentrådet skal også ha ein kontaktperson som held kontakt med eksterne studentorgan som NSO, VT og SIO. Denne kontaktpersonen vil filtrere informasjonen som kjem utanfrå og ta opp det relevante på neste Studentrådsmøte.

Studentrådet 2017-2018

Miriam Ekeholt, leiar, e-post: Miriam.Ekeholt@khio.no
Aksel Hauklien, nestleiar

Studentutvalgene (SU)

Studentutvalgene består av tillitsvalgte fra hver klasse, og her tar man opp saker som gjelder sin avdeling – eller fremmer en sak som bør taes opp i Studentrådet.

Kunsthøgskolen har seks studentutvalg: SU Kunstakademiet, SU Kunstfag, SU Design, SU Dans, SU Teaterhøgskolen og SU Operahøgskolen. Hvert av utvalgene skal velge en nestleder og en leder. Disse to vil være ansvarlige for møtevirksomhet og oppfølging/gjennomføring av saker. De vil også være studentutvalget sine representanter i Studentrådet. Studentutvalg har som oftest møte en gang i måneden. Dette kan variere etter ønske.

Representanter i studentutvalgene 2016/2017

Design

Christian Hartvig Henriksen, leiar SU
Karoline Bakke, nestleiar SU

Kunst og handverk

Miriam Ekeholt, leiar SU

Kunstakademiet

Aksel Hauklien, leiar SU

Dans

Sebastian Biong, leiar SU

Operahøgskolen

Marcela Randem, leiar SU
Victoria Randem, nestleiar SU

Teaterhøgskolen

Simen Formo Hay, leiar SU
Iver Innset, nestleiar SU

Andre utvalg med studentrepresentasjon

Studentene ved Kunsthøgskolen har også representanter ved Læringsmiljøutvalget (LMU), Instillingsutvalg, Valgstyret og nominasjonkomité.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Kunsthøgskolen har et eget læringsmiljøutvalg med representanter for studenter og de ansatte. Utvalget tar opp et bredt spekter av spørsmål knyttet til læringsmiljøet og studentvelferden. Utvalget har ikke iverksettende myndighet, men er rådgivende for styret, rektor og direktør. Den årlige studentundersøkelsen er det viktigste arbeidet LMU gjør for studentene. Studentrepresentant velges som regel ut fra SR eller et SU.

Forbedringer av læringsmiljø

Forbedringer av læringsmiljøet er et kontinuerlig arbeid og det anbefales å ta kontakt med studenttillitsvalgt på din avdeling hvis du har saker du ønsker å melde inn. Du kan også ta direkte kontakt med Læringsmiljøutvalget.

Innstillingsutvalg

Ved ansettelse av nytt fagpersonell (eks. dekan eller lærere) vil en studentrepresentant fra samme avdeling som utlyst stilling sitte i et utvalg og bidra med spørsmål og kommentarer ved intervjuer og møter. En henvendelse vil bli sendt til SR eller SU, som da vil velge en studentrepresentant for dette utvalget.

Valgstyret og nominasjonkomité

Når det er valg på skolen, f.eks. nytt rektorvalg hvert fjerde år, vil en studentrepresentant sitte i et valgstyre og en student i en nominasjonskomité som vil ha overordnet ansvar i nominering- og valgprosess. Disse representantene blir utpekt av SR.

Styret

Styret ved Kunsthøgskolen i Oslo har to studentrepresentantar som representerer heile studentmassen ved KHiO.

Studentrepresentantane, pluss to vara, vert valt av studentane i starten av kvart haustsemester gjennom nominering- og deretter hemmelege valprosessar. Informasjon om dette vil kome skriftleg på e-post frå eit eige valstyre som er oppnemnt for å sjå etter at valet får rett føre seg.

Sjå samansetjinga av styret og sakspapir frå møta her.

Eksterne organisasjonar

Studentane har representantar i eksterne organisasjonar: Velferdstinget (VT), Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO).

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)

Det er denne samskipnaden du betalar semesteravgift til som også gir deg tilgang på velferdstilbod for studentar: Studentpris på kollektivtrafikk, rimelig studentbustad, eit godt treningstilbod m.m.

Les meir på sio.no

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Norske studentars «fagforeining» som ivaretek studentanes interesser i dialog med politikarar, media, Statens lånekasse for utdanning og leiinga på lærestader for å betre tilhøva for deg og dine medstudentar.

Les meir på student.no

Velferdstinget (VT)

Velferdstinget er samansett av studentrepresentantar fra alle lærestader knytt til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO). Her drøftar ein tiltak for å betre studentanes velferdstilbod i SIO: studenthelsetenesta, studentbustader, barnehageplassar, treningstilbod m.m.
Kort fortalt: alle tenestene du har tilgjengelig etter du har betalt semesteravgifta.
Kunsthøgskolen er ein del av dei mindre høgskolane (ikkje HiOA, UiO eller BI) med til saman seks representantar i Velferdstinget.  Det er konstitueringsmøte på slutten av haustsemesteret, og då møtes representantar fra alle de små høgskolane og har valforsamling om sine seks nye representantar. SR sender kandidatar til dette møtet. Ta kontakt med SR om du vil engasjere deg i Velferdstinget.

Les meir på studentvelferd.no